MENU SLUIT
ACCOUNT

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens :

Thélene
Van-Ver BV
Artanlaan 17
8620 Nieuwpoort
058/28.75.43
[email protected]
BE0873.275.162

 

Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘THÉLENE’ de Besloten vennootschap VAN-VER verstaan, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Artanlaan 17 en met ondernemingsnummer 0873.275.162. Onder de “klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de producten via de webshop van de THÉLENE.
 • Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van THÉLENE leidt tot automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de integrale tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.
 • Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant.
 • Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle overeenkomsten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

 

Bestelling – annulatie

 • Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen een klant en THÉLENE wanneer THÉLENE de bevestiging van de bestelling ontvangen heeft via de website. THÉLENE kan er voor kiezen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden of de bestelling te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, in het geval dat de bestelling geplaatst werd door een minderjarige, wanneer de bestelbon volledig of onjuist is, wanneer vorige bestellingen van de klant niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.
 • Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling zal, onverminderd de toepassing van art. 3 van deze voorwaarden als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal THÉLENE gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de overeengekomen verkoopprijs in geval van annulatie van goederen binnen de eerste week na bestelling en van 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen in geval van latere annulatie, onverminderd het recht van THÉLENE om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen.

 

Herroepingsrecht (consumenten)

 • Indien de Klant een consument is, die een bestelling plaatst via de webshop, heeft hij het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 • Pure thee, thee-en kruidenmengelingen, chocolade die deel uitmaken van de bestelling, kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggestuurd en zodoende terugbetaald worden. Gezien de aarde van het product, ben je, omwille van hygiënische redenen, niet in de mogelijkheid de aankoop te herroepen
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail gericht aan bovenvermeld adres THÉLENE op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroeping kan gebeuren volgens het volgende model, te versturen per aangetekende zending of per e-mail aan het adres THÉLENE: “Ik deel U hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (X), besteld op (X), ontvangen op (X), met bestelling nummer (X) herroep.” Gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.
 • Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door THÉLENE geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat THÉLENE op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. THÉLENE heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum (waaronder maar niet beperkt tot thee en andere voedingswaren). Pure thee- en kruidenmengelingen die deel uitmaken van de bestelling, kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggestuurd en zodoende terugbetaald worden.

 

Levering

 • Alle producten/diensten die door THÉLENE worden aangeboden, zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven. De website en webshop werden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch zou het kunnen dat er informatie onvolledig of niet up-to-date is. THÉLENE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen.
 • Het aanbod geldt steeds tot zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door THÉLENE. THÉLENE doet haar uiterste best om alle door de klant bestelde producten beschikbaar te stellen. Indien een artikel toch uit voorraad is, informeert THÉLENE de klant zo vlug mogelijk. THÉLENE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Wanneer je als klant specifieke vragen hebt over beschikbaarheid, leveringstermijnen of leveringswijze, vragen we vriendelijk om vooraf contact op te nemen met THÉLENE. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in onze voorwaarden.
 • THÉLENE streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden, binnen de drie werkdagen te verzenden. De leveringstermijn die door THÉLENE aan de klant wordt meegedeeld is desalniettemin louter informatief en niet bindend.
 • Online bestelde artikelen worden door THÉLENE verzonden, ophalen ter plaatse kan tijdens de openingsuren van Thélene, Franslaan 16, 8620 Nieuwpoort. Bestellingen worden verzonden met Bpost binnen België en PostNL voor Nederland. Voor verzenden worden er kosten aangerekend, deze worden vermeld in het check-out proces. De reguliere verzendkosten zijn € 5,95. Vanaf een bestelling van € 45,00 rekent THÉLENE geen verzendkosten aan voor België en Nederland
 • Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant en kan geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of weigering van de levering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 • In geval de partijen ten uitzonderlijke titel een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om van de bestelling af te zien in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen door THÉLENE worden teruggestort. Indien de klant consument is, doet de regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

 

 

Betaling

 • Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van de THÉLENE in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting contant, binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 • Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10 % per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 oud BW tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 45,00 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
 • Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt THÉLENE zich het recht voor alle leveringen op te schorten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de Klant.

 

Ontbinding

 • THÉLENE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, manifest onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of welkdanige belangrijke wijziging ook aan de financiële en/of juridische situatie van de klant die THÉLENE redelijkerwijze kan doen twijfelen aan de mogelijkheid voor de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen. In geval het vertrouwen van THÉLENE in de solvabiliteit van de klant is geschokt door vorderingen in rechte tegen de klant of door andere manifeste acties die doen twijfelen aan of die het vertrouwen schenden in een goede uitvoering van de verbintenissen door de klant, behoudt THÉLENE zich het recht voor om van de klant de nodige garanties te eisen. Indien de klant weigert, is THÉLENE gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van THÉLENE om schadevergoeding te eisen. Indien de klant consument is, doet de regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 • THÉLENE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen indien blijkt dat de klant een ernstige contractuele tekortkoming maakt of in gebreke blijft om een contractuele tekortkoming te beëindigen of te remediëren binnen de 30 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling hiertoe. Indien de klant consument is, wordt hem eenzelfde recht toegekend.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van de klant, zal de klant aan THÉLENE een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de overeengekomen prijs van de diensten en/of goederen, onverminderd het recht van THÉLENE om een hogere vergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs hiervan bijbrengt. Indien de klant consument is, wordt hem een vergelijkbaar recht toegekend in het geval van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van THÉLENE.

 

Eigendomsoverdracht – risico’s

 

 • De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Verkoper geleverde of te leveren goederen aan de Klant verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

 

Klachten, aansprakelijkheid en garantieregeling

 • Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum.
 • Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen, of niet-conforme levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te worden verzonden uiterlijk de dag van de levering. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of van de resultaten van de geleverde diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Indien de klant consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 • Klachten betreffende verborgen gebreken moeten omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging verzonden worden aan THÉLENE  binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Indien de klant consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 • In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt THÉLENE zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Indien de klant consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 • Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van THÉLENE , is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. THÉLENE  is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens aangestelden (andere dan THÉLENE ) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. THÉLENE  kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van THÉLENE  beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Indien de klant een consument is, is het gemeen recht van toepassing.THÉLENE  waarborgt de door haar geleverde goederen tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen).
 • Indien de klant een consument is, heeft hij recht op de wettelijke garantie gedurende 2 jaar vanaf de ontvangst van het goed. Deze garantie kan in geen geval ingeroepen worden voor wijzigingen aan of kenmerken van het gekochte product die het gevolg zijn van natuurlijke processen waarop THÉLENE  geen vat heeft (bijvoorbeeld de beperkte houdbaarheid van natuurlijke producten of beperkte smaakverschillen inherent aan de gebruikte producten).
 • Aanspraak op de garantie vervalt indien derden of de klant zonder toestemming van THÉLENE  herstel- of andere werkzaamheden aan het door THÉLENE  geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.

 

Overmacht en imprevisie

 • Indien de nakoming van een overeenkomst voor een partij bezwarender is geworden, is deze partij niettemin verplicht haar verbintenis na te komen, behoudens met inachtneming van de volgende bepalingen betreffende overmatige verzwaring. In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden – die onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting en die niet toerekenbaar is aan de wil van THÉLENE – tot gevolg heeft dat de uitvoering van het contract buitensporig wordt bezwaard en een onredelijke of onevenredige last voor THÉLENE met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk en te goeder trouw een billijke en redelijke aanpassing van de voorwaarden van het contract overeen te komen. Onder wijziging van economische omstandigheden worden onder meer volgende gebeurtenissen verstaan (niet-exhaustief): oorlog, uitzonderlijke weersomstandigheden (zoals extreme droogte of overstromingen), natuurrampen, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, gevallen van epidemie, pandemie of besmettelijke ziekten, mislukte oogst ingevolge extreme weersomtandigheden, plagen en ziektes, exploitatieongevallen, brand, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, hoog ziekteverzuim, elektronisch, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie, algemene of gedeeltelijke lockdown), brandstoftekorten, enz.
 • Bij afwijzing of van mislukking van de heronderhandelingen binnen één maand, zal de THÉLENE zich kunnen wenden tot de bevoegde rechter teneinde hetzij het contract op een welbepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden te laten ontbinden, dan wel het contract te wijzigen teneinde het contractueel evenwicht tussen partijen te herstellen.
 • Aangezien de verbintenis van de klant jegens THÉLENE in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

GDPR en privacy

 • De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Daarnaast heeft de klant het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THÉLENE en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar hem of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen.
 • Indien de klant gebruik wil maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien hij vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, dient hij een gespecificeerd verzoek te sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan, vraagt THÉLENE aan de klant een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (met zwart maken van pasfoto en rijksregisternummer).
 • THÉLENE wijst er tevens op dat de klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere privacycommissie).

 

 Slotbepalingen

 • De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Indien de bedingen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn, zal dit beding herleid worden tot het ruimst mogelijk geldig beding die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
 • Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar THÉLENE haar zetel heeft.
Bijna van jou